Algemene voorwaarden

Lidmaatschap

De minimumleeftijd voor het aangaan van een lidmaatschap van Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land is 18 jaar. Aanmelding kan schriftelijk, per e-mail of telefonisch. Personen, ook jonger dan 18 jaar, die met een lid een gemeenschappelijke huishouding voeren en op hetzelfde adres wonen, mogen ook gebruik maken van de producten en diensten van de ledenvereniging. Het lidmaatschap is op jaarbasis en wordt automatisch verlengd, tenzij je voor 1 november van het lopende jaar schriftelijk of per e-mail opzegt bij de vereniging. Het lidmaatschap wordt dan beëindigd met ingang van het eerstvolgende kalenderjaar.

Contributie

De leden betalen contributie, tenzij zij daarvan door het bestuur geheel of gedeeltelijk zijn vrijgesteld. Elk lid ontvangt een ledenpas. Deze moet in veel gevallen getoond worden om kortingen of gratis producten en diensten te krijgen. De contributie houdt geen verband met de mate waarin een lid gebruikt maakt van de producten en/of dienst.

Het innen van het lidmaatschap gebeurt via een machtiging. Met deze machtiging geef je Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land en jouw bank, tot wederopzegging, toestemming om jaarlijks het bedrag van de contributie van jouw bankrekening af te schrijven. De incasso van de contributie van dit jaar zal tussen vier weken en zes weken nadat de machtiging bij de ledenvereniging is binnengekomen, van jouw rekening worden afgeschreven. Leden kunnen de jaarlijkse incassomachtiging op elk moment stopzetten.

Je vindt alle algemene voorwaarden hieronder.

Algemene voorwaarden / Huishoudelijk Reglement

Behorend bij statuten Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land

Gedeponeerd 21-06-2016

Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land richt haar activiteiten op welzijn, gezondheid, zorg en wonen, die niet (meer) door de overheid worden gefinancierd. Met het bieden van verschillende services en diensten bevordert de Ledenvereniging zelfstandigheid, gemak en comfort voor haar leden. Het vanouds gestelde principe ‘voor allen, door allen’ is nog steeds van groot belang! Het werkgebied van de Ledenvereniging omvat de gemeenten Steenwijkerland, Noordoostpolder en Urk. Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land werkt sinds jaar en dag samen op genoemde terreinen met Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Het opgaan van de Kruisvereniging in Stichting Zorggroep Oude Nieuwe land is per 21-06-2016 vervallen door een statutenwijziging. De samenwerking met Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land blijft van kracht, zie artikel 1 punt 2.

 
Artikel 1, algemene bepalingen

De vereniging genaamd Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land, hierna te noemen ‘de Ledenvereniging’ is bij notariële akte eerder opgericht op

13 maart 2006 en is per 21-06-2016 zelfstandig verder gegaan en is gevestigd te Steenwijk.

Het Huishoudelijke Reglement behoort bij de statuten van de Ledenvereniging en zijn voor het laatst gewijzigd en vastgesteld door de ledenraad op 8-11-2022

 
Artikel 2, dagelijkse aansturing

Ledenraad

 • Het hoogste orgaan van de Ledenvereniging is de Ledenraad Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land, aangestuurd door een gekozen voorzitter.
 • De Ledenraad komt minimaal 3x per jaar bijeen voor een overleg en 1x per jaar voor een algemene jaarvergadering.
 • De ledenraad bestaat uit een door drie te delen omvang van minimaal 12 en maximaal 24 leden. Het bestuur bepaalt de omvang. De verdeling van het werkgebied moet zo veel mogelijk naar rato vertegenwoordigd zijn in de ledenraad.
 • Leden van de ledenraad worden op voordracht van het bestuur benoemd voor een periode van maximaal 4 jaar, met mogelijkheid zich eenmaal herkiesbaar te stellen voor een periode van 4 jaar.
 • De bestuurder van Zorggroep Oude Nieuwe Land is als adviseur toegevoegd aan het dagelijks bestuur en ledenraad en heeft volledig stemrecht.

Het dagelijks bestuur

 • De Ledenvereniging wordt aangestuurd door het dagelijks bestuur, bestaande uit 5-7 gekozen leden. Deze leden zijn voorgedragen door het bestuur en gekozen door de leden van de Ledenraad tijdens een algemene vergadering
 • Het bestuur wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter.
 • De bestuursleden hebben een sterke binding met de doelstelling en/of het werkgebied van de Ledenvereniging en beschikken over specifieke kennis en kunde die toegevoegde waarde biedt aan het bestaan van de vereniging. In het bestuur zijn de drie gemeentes vertegenwoordigd.
 • De bestuursleden van het dagelijks bestuur hebben een zittingstermijn van 4 jaar, met de mogelijkheid zich eenmaal herkiesbaar te stellen voor een periode van 4 jaar. Bij uitzondering kan een 3e termijn van 4 jaar aangegaan worden, zie art 9b statuten.
 • Het dagelijks bestuur komt minimaal 4x per jaar bijeen voor een overleg, bijeen geroepen door de voorzitter.
 • Het dagelijks bestuur kan zich laten adviseren en/of ondersteunen door derden.
 • Het dagelijks bestuur kan (tijdelijke) commissies vormen om specifieke projecten, trajecten, services en diensten, etc. te ontwikkelen en/of in te voeren. Deze commissies dienen een duidelijk omschreven doel en werken toe naar een vastgestelde streefdatum om de taak af te hebben.
 • Het dagelijks bestuur bereidt de ledenvergaderingen en jaarvergadering voor.

Verenigingsmanagement

 • De verenigingsmanager ontvangt hiërarchisch leiding van de voorzitter van het bestuur.
 • De medewerkers ledenadministratie ontvangen functioneel leiding van de verenigingsmanager en hiërarchisch leiding van de voorzitter van het bestuur.
 • De dagelijkse uitvoering van onder andere administratieve zaken, evenals ontwikkelde services, diensten en activiteiten ligt bij de verenigingsmanager van de Ledenvereniging
Artikel 3, doelstelling
 • De Ledenvereniging is een vereniging en stelt zich als doel het behartigen van de belangen van haar leden op het gebied van welzijn, gezondheid, zorg en wonen, dit alles in de ruimste zin van het woord.
 • Deze belangenbehartiging wordt zowel collectief als individueel ingevuld. Enerzijds door als consumentenorganisatie op te treden richting belangrijke partijen, zoals de overheden, zorgverzekeraars en leveranciers. Belangenbehartiging wordt tevens gerealiseerd door services, diensten en initiatieven te ontwikkelen of te ondersteunen die bijdragen aan de doelstelling van de Ledenvereniging. Zij tracht haar doel, direct of indirect, onder meer te bereiken door:
  • zich te richten op zorg- en welzijnsvoorzieningen, die niet (meer) door de overheid worden gefinancierd en niet vallen binnen de Wmo-regelingen.
  • het bieden van kortingen op zorg-, woon- en welzijnsvoorzieningen in het verlengde van het doel;
  • het verstrekken van informatie en adviezen aan de leden over gezondheid, zorg, wonen en welzijn
  • het samenwerken met Zorggroep ONL en derden, door van hen aanvullende zorgproducten en services te betrekken ten behoeve van leden.
Artikel 4, leden/lidmaatschap

Leden

 • Het lidmaatschap van de Ledenvereniging is alleen voor natuurlijke personen.
 • Personen die met een lid een gemeenschappelijke huishouding voeren en op hetzelfde adres wonen, hebben eveneens toegang tot de diensten van de Ledenvereniging.

Lidmaatschap

 • Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt schriftelijk, telefonisch of per e-mail bij de ledenadministratie.
 • Het lidmaatschap geldt per kalenderjaar.
 • Als bewijs van het lidmaatschap van de Ledenvereniging ontvangen leden een lidmaatschapspas (ledenvoordeelpas) op naam van het lid, gekoppeld aan een persoonlijk lidmaatschapsnummer.
 • Het bestuur beslist over toelating van een gegadigde voor het lidmaatschap, indien hierom wordt gevraagd door de officemanager. Bij niet-toelating kan de gegadigde binnen een maand na ontvangst van die afwijzing een beroep doen op de Ledenraad, die alsnog tot toelating kan besluiten.
 • De leden zijn gebonden aan de Ledenvereniging door een door de Ledenraad vastgestelde jaarlijkse contributie te betalen, tenzij zij door de Ledenraad daarvan geheel of gedeeltelijk zijn vrijgesteld. Leden die opzeggen en zich binnen 2 jaar opnieuw aanmelden betalen éénmalige administratiekosten ter hoogte van een door de ledenraad vastgesteld bedrag.
 • Ereleden kunnen door de Ledenraad worden benoemd, op voordracht van het bestuur, wegens hun buitengewone verdiensten jegens de Ledenvereniging. Ereleden zijn vrijgesteld van contributieverplichtingen.
 • Voor Leden, die buiten het werkgebied van de Ledenvereniging wonen, is een deel van het dienstenaanbod van de Ledenvereniging beschikbaar.

Verlenging en opzegging lidmaatschap

 • Het lidmaatschap van de Ledenvereniging dient schriftelijk of digitaal, vóór 1 november van het lopende jaar, te worden opgezegd.
 • Het lidmaatschap van de Ledenvereniging wordt stilzwijgend verlengd, tenzij het lid vóór 1 november van het kalenderjaar het lidmaatschap schriftelijk heeft opgezegd bij de Ledenvereniging.
 • Het lidmaatschap eindigt bij het overlijden van het lid. Het lidmaatschap van de Ledenvereniging kan desgewenst door een familielid worden voortgezet. Het lidmaatschap dient dan wel officieel op naam overgezet te worden.
 • Bij opzegging van het lidmaatschap door overlijden vanaf 1 juli van het lopende kalenderjaar, wordt geen restitutie gegeven op de contributie.

Collectief lidmaatschap

 • Indien het lidmaatschap deel uitmaakt van een collectief afgesloten lidmaatschap en dit collectieve
 • Lidmaatschap wordt beëindigd, wordt het lidmaatschap van de individuele leden voor eigen rekening voortgezet. De leden worden van een eventuele beëindiging van een collectief lidmaatschap schriftelijk in kennis gesteld. Indien gewenst kan het lidmaatschap, schriftelijk en binnen twee weken na ontvangst van deze kennisgeving, worden opgezegd door het individuele lid.

Contributie

 • De leden zijn gebonden aan de Ledenvereniging door een door de Ledenraad vastgestelde contributie te betalen, tenzij zij daarvan geheel of gedeeltelijk zijn vrijgesteld.
 • De contributie houdt geen verband met de mate waarin een lid gebruik maakt van de aangeboden services en diensten van de Ledenvereniging.
 • Na inschrijving ontvangt het nieuwe lid een ledenpas, welke bij afname van services of diensten moet worden getoond.
 • De verschuldigde lidmaatschapscontributie wordt geïnd middels automatische incasso, hiermee ontvangt een lid een door de ledenraad vastgestelde korting. Indien gewenst kan een lid betalen via een acceptgiro, tegen het reguliere tarief.
 • De Ledenraad heft de contributie per kalenderjaar.
 • Bij aanmelding vanaf 1 november wordt over het lopende kalenderjaar geen contributie geheven.
 • Wanneer het lidmaatschap in de loop van het kalenderjaar wordt afgemeld, blijft desalniettemin de contributie voor dat jaar volledig verschuldigd. Het lidmaatschap wordt dan beëindigd met ingang van het eerstvolgende kalenderjaar.
 • Verzending facturen van de contributie geschiedt aan het begin van ieder kalenderjaar, evenals de verzending van de lidmaatschapspas voor dat jaar.
 • Betalingstermijn is 14 dagen na dagtekening van de factuur.
 • Facturering van geleverde producten en diensten van leveranciers met wie de Ledenvereniging samenwerkt, is rechtstreeks voor rekening en verantwoording van het lid.
 • Door afname van diensten van leveranciers van de Ledenvereniging ontstaat een samenwerkingsrelatie.
Artikel 5, services en dienstenpakket
 • De Ledenvereniging verplicht zich tegenover haar leden zich maximaal te zullen inspannen voor het samenstellen en bemiddelen van een zinvol pakket aan services en diensten op het gebied van welzijn, gezondheid, zorg en wonen. Informatie over wijzigingen in het services en dienstenpakket worden bekend gemaakt in het ledenblad, op website, via social media en zo nodig per email of brief aan de leden.

Bemiddeling van services en diensten

 • De Ledenvereniging bemiddelt in voorkomende gevallen bij levering van producten en diensten door derden, op voorwaarde, dat hun dienstverlening voldoet aan een aantal criteria, die voor de leden van belang zijn, zoals: kwaliteit, service en een tijdige levering. De Ledenvereniging treedt in deze voorkomende gevallen op als bemiddelaar tussen lid en dienstverlener. Het lid is zelf opdrachtgever van de betreffende leverancier.

Gebruikmaken services en diensten

 • Leden kunnen slechts overgaan tot het gebruik/aanschaf van services en diensten van de Ledenvereniging, nadat de jaarlijkse contributie is voldaan. Hierbij dienen leden de lidmaatschapsgebonden ledenpas te kunnen tonen.
 • Indien gebruik wordt gemaakt van de services en diensten van de Ledenvereniging, zonder lidmaatschap, dient alsnog een lidmaatschap te worden afgenomen.
 • Leden, die buiten het werkgebied van de Ledenvereniging wonen, kunnen gebruik maken van een beperkt deel van het dienstenaanbod van de Ledenvereniging.

Annuleren van services en diensten

 • Bij het annuleren van services en diensten van de Ledenvereniging door een lid, komen de door de Ledenvereniging reeds gemaakte of gezien het tijdstip van annuleren onvermijdelijk nog te maken kosten, voor rekening van het lid.
 • Annuleren van services of diensten van de Ledenvereniging door een lid kan daarnaast kosteloos plaatsvinden, indien het bestuur van de Ledenvereniging dit redelijk acht.
 • Annuleren van services of diensten van leveranciers van de Ledenvereniging door een lid kan binnen de leveringsvoorwaarden die zijn overeengekomen.

Informatie

 • Voor specifieke informatie en voorwaarden betreffende de services en diensten van de Ledenvereniging, wordt verwezen naar: www.uwledenvereniging.nl of kan contact worden opgenomen met de ledenadministratie van de Ledenvereniging (tijdens kantooruren), tel. (0521) 539893 of per e-mail: info@uwledenvereniging.nl

Artikel 6, aansprakelijkheid

De Ledenvereniging is niet aansprakelijk voor mogelijke schade/tekortkomingen, die de leverancier in verband met de uitvoering van zijn werkzaamheden, direct of indirect, op welke wijze dan ook veroorzaakt. De leverancier is zelf volledig verantwoordelijk voor de geleverde dienstverlening.

Artikel 7, klachten

Klachten over het functioneren van de Ledenvereniging of de bejegening door een leverancier, over services en diensten geleverd door de Ledenvereniging of een leverancier worden ingediend bij de verenigingsmanager van de Ledenvereniging.

Artikel 8, privacy
 • Bij de uitvoering van de service- en dienstverlening van de Ledenvereniging, wordt gehandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • De Ledenvereniging en haar medewerkers hebben de plicht tot geheimhouding van alle zaken betreffende de leden die hen uit hoofde van hun functie ter kennis zijn gekomen en waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat zij tot geheimhouding daarvan zijn gehouden.
Artikel 9, aanvullende bepalingen
 • De Ledenvereniging heeft de bevoegdheid te allen tijde dit reglement (tussentijds) te wijzigen en/of aanvullende voorwaarden te stellen.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Ledenraad van de Ledenvereniging.
 • Op het lidmaatschap is het Nederlands recht van toepassing.
 • Het correspondentieadres van Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land is:
  Postbus 155, 8330 AD in Steenwijk.