homepage-headerfoto2a (1)

Algemene voorwaarden

Lidmaatschap
De minimumleeftijd voor het aangaan van een lidmaatschap van Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land is 18 jaar. Aanmelding kan schriftelijk, per e-mail of telefonisch. Personen, ook jonger dan 18 jaar, die met een lid een gemeenschappelijke huishouding voeren en op hetzelfde adres wonen, mogen ook gebruik maken van de producten en diensten van de ledenvereniging. Het lidmaatschap is op jaarbasis en wordt automatisch verlengd, tenzij je voor 1 november van het lopende jaar schriftelijk of per e-mail opzegt bij de vereniging. Het lidmaatschap wordt dan beëindigd met ingang van het eerstvolgende kalenderjaar.

Contributie
De leden betalen contributie, tenzij zij daarvan door het bestuur geheel of gedeeltelijk zijn vrijgesteld. Elk lid ontvangt een ledenpas. Deze moet in veel gevallen getoond worden om kortingen of gratis producten en diensten te krijgen. De contributie houdt geen verband met de mate waarin een lid gebruikt maakt van de producten en/of dienst.

Het innen van het lidmaatschap gebeurt via een machtiging. Met deze machtiging geef je Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land en jouw bank, tot wederopzegging, toestemming om jaarlijks het bedrag van de contributie van jouw bankrekening af te schrijven. De incasso van de contributie van dit jaar zal tussen vier weken en zes weken nadat de machtiging bij de ledenvereniging is binnengekomen, van jouw rekening worden afgeschreven. Leden kunnen de jaarlijkse incassomachtiging op elk moment stopzetten.

Je vindt alle algemene voorwaarden hier.